พช.เมืองสกลนคร : เข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเข้าสู่บ้านดอนกอยและบริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เข้าชม 13 ครั้ง

พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
🗓️วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565🗓️
เวลา 09.30 น.
* นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน,อสพ.และนักศึกษาฝึกงาน ได้เข้าร่วมกับนายอำเภอพรรณานิคม ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเข้าสู่บ้านดอนกอยและบริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยทุกคนได้ร่วมกันปลูกปอเทืองในแปลงนา บริเวณสองฝั่งถนนทางเข้าหมู่บ้าน และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน บริเวณฝายเชิงชุม ตลอดจนได้ร่วมกันใส่ปุ๋ยคอก ปุ่ยอินทรีย์ เพื่อบำรุงดินในแปลงผักสวนครัว โดยพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนครได้รับผิดชอบ คุ้มทุ่งรวงทอง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครบริเวณหมู่บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
* ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาบริเวณหมู่บ้านดอนกอยและศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการสนับสนุนเมล็ดปอเทืองเพื่อปลูกในแปลงนาข้าวบริเวณทางผ่านสู่บ้านดอนกอย โดยดำเนินการตามโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน พร้อมทั้งได้ร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางและบริเวณหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมบ้านดอนกอยสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และได้สนับสนุนหญ้าแฝกปลูกรอบฝายเชิงชุม เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ตามโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของจังหวัดสกลนคร
* สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นำโดย นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความยั่งยืนเพิ่มเติมด้วยการพัฒนาหมู่บ้านให้มีที่พักกรณีมีนักท่องเที่ยวต้องการพักค้างศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านดอนกอย ด้วยการพัฒนาเป็นครัวเรือนโฮมสเตย์ ได้กำหนดให้มีครัวเรือนโฮมสเตย์ อย่างน้อยคุ้มละ 3 ครัวเรือน สำหรับบ้านดอนกอยมีคุ้มพัฒนาจำนวน 7 คุ้ม จึงได้กำหนดจะพัฒนาครัวเรือนสู่การเป็นครัวเรือนโฮมสเตย์ ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน เพื่อใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนหมู่บ้านกรณีมีความประสงค์จะพักค้าง ซึ่งการพัฒนาครัวเรือนโฮมสเตย์สามารถสร้างรายได้สู่หมู่บ้าน ชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
~~~~~~~~~~~~
#TPMAP
#ขจัดความยากจน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#ดอนกอยโมเดล
~~~~~~~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**สพอ.เมืองสกลนคร : รายงาน**

(Visited 13 times, 1 visits today)