พช.เมืองสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เข้าชม 2 ครั้ง

📰 พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม 📰
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥
วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร มอบหมายให้นางนุจรีย์ พรหมดิเรก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
กลุ่มเป้าหมาย 37 คน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. การจัดงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2565
2. การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาฯจำนวน 1 ทุนๆละ 1,000 บาท
3. การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสกลนคร
5. สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสกลนคร
✨🌍💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…Change for good 💞🌎✨
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทย ใส่ให้สนุก
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#กสิกรรมธรรมชาติ
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#EBMN
#TPMAP

(Visited 2 times, 1 visits today)