พช.เมืองสกลนคร : เข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดอนกอยและศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม”วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ ยังยืน”

เข้าชม 10 ครั้ง

พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
🗓️วัน พุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565🗓️
เวลา 10.00 น.
* นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร ,อสพ.และนักศึกษาฝึกงาน ได้เข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดอนกอยและศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม”วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ ยังยืน” พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนครได้รับผิดชอบ คุ้มทุ่งรวงทอง โดยได้ร่วมกับชาวบ้านดอนกอยปลูกต้นไม้พุ่ม บริเวณหน้าบ้าน บริเวณรั้วและคุ้มเพื่อให้เกิดความสายงาม สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ ได้ในอนาคต นอกจากนั้นยังได้กำหนดแนวทาง การดำเนินงาน เชิงบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร และชาวบ้านดอนกอย ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำหนดปลูกเพิ่มเติม ครบทุกครัวเรือน ในบริเวณหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา
* ในการนี้ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ ยังยืน” พร้อมทั้งได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จ ได้แก่ ควรมีครัวเรือนโฮมสเตย์เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ควรมีการแสดงข้อมูลสำคัญๆของแต่ละคุ้มภายบริเวณคุ้มหรือศาลาประจำคุ้ม และอำเภออื่น ๆ ควรนำรูปแบบการพัฒนาของบ้านดอนกอย ไปปรับใช้กับการพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละอำเภอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในพื้นที่อำเภอ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป
~~~~~~~~~~~~
#TPMAP
#ขจัดความยากจน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**สพอ.เมืองสกลนคร : รายงาน**

(Visited 10 times, 1 visits today)