พช.เมืองสกลนคร : จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เข้าชม 1 ครั้ง

📰 พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม 📰
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥
🗓 วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1.กล่าวต้อนรับข้าราชย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร และอาสาพัฒนาชุมชน
2.ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่ส่งงานตามกำหนดเวลาเป็นผลให้คะแนนส่งงานอำเภอเมืองสกลนครอยู่ในอันดับที่ 1
3.การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลบุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน
5.การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
# TPMAP

(Visited 1 times, 1 visits today)