พช.เมืองสกลนคร รับการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะนิเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

เข้าชม 0 ครั้ง

📰 พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม 📰
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥
พช.เมืองสกลนคร รับการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะนิเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร สนับสนุนการขับเคลื่อนงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองรับการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ TPMAP เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเกณฑ์ให้สามารถ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ภายในเดือนกันยายน 2565 ตามแนวทางของจังหวัดสกลนคร
2.การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามแนวทางของจังหวัดสกลนคร
3.การขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย”ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา”
4.การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
5.การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม
6.การเบิกจ่ายงบประมาณ การบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ BPM
7.การขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย”ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการ “90 พรรษา 90 ล้านชีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง” และโครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ “ร่วมใจทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน”
8.การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม
9.การเบิกจ่ายงบประมาณ การบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ BPM
✨การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
✨🌍💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…Change for good 💞🌎✨
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทย ใส่ให้สนุก
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#EBMN
#TPMAP

(Visited 1 times, 1 visits today)