พช.เมืองสกลนคร : ดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 3 ครั้ง

พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ วัดบ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร มอบหมายนางรัชนี อ่อนทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฎิบัติการขจัดความยากจน ฯ ในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า สรุปผลผลการให้การช่วยเหลือ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในการให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ในเขตพื้นที่ ตำบลโนนหอม
การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…Change for good
พัฒนาคือสร้างสรรค์
สพอ.เมืองสกลนคร : รายงาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทย ใส่ให้สนุก
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#กสิกรรมธรรมชาติ
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#EBMN
#TPMAP

(Visited 3 times, 1 visits today)