พช.เมืองสกลนคร ; จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุมภูผาแด่น

เข้าชม 9 ครั้ง

📰 พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม น: ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม 📰
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นางรัชนี อ่อนทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร และนางชุดาภา พรหมสุภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสกลนคร ครั้งที่ 4 /2565 ณ ห้องประชุมภูผาแด่น อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานการประชุม
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีวาระการประชุม ดังนี้
1.หนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสกลนคร 110 กลุ่ม จำนวน 2,313414 บาท
1) ตำบลธาตุเชิงชุม หนี้เกินกำหนด 49.89 รวมเป็นเงิน 266,506.38 บาท
2 ) ตำบลดงมะไฟ หนี้เกินกำหนด 11.84 % รวมเป็นเงิน 48,172.00 บาท
3 ) ตำบลเชียงเครือ หนี้เกินกำหนด 8.45 % รวมเป็นเงิน 84,445.00 บาท
4 ) ตำบลงิ้วด่อน หนี้เกินกำหนด 20.71 % รวมเป็นเงิน 437,913.04 บาท
5 ) ตำบลพังขว้าง หนี้เกินกำหนด 24.10 % รวมเป็นเงิน 271,990.34 บาท
6 ) ตำบลขมิ้น หนี้เกินกำหนด 16.23 % รวมเป็นเงิน 25,017.00 บาท
7 ) ตำบลหนองลาด หนี้เกินกำหนด 22.86 % รวมเป็นเงิน 29,702.00 บาท
8 ) ตำบลฮางโฮง หนี้เกินกำหนด 0.84 % รวมเป็นเงิน 4.752.00 บาท
9 ) ตำบลท่าแร่ หนี้เกินกำหนด 13.51 % รวมเป็นเงิน 234,600.00 บาท
10) ตำบลห้วยยาง หนี้เกินกำหนด 41.01 % รวมเป็นเงิน 532,068.15 บาท
11) ตำบลเหล่าปอแดง หนี้เกินกำหนด 33.64 % รวมเป็นเงิน 361,587.43 บาท
12 ) ตำบลโนนหอม หนี้เกินกำหนด 0.55 % รวมเป็นเงิน 496.00 บาท
2. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี ประจำปี 2565
รายงานจำนวนสมาชิกประเภทประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสกลนคร
มีการดำเนินการสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ครบแล้ว จำนวน 189 องค์กร แยกเป็นระดับหมู่บ้าน 173 องค์กร และ ระดับตำบล 15 องค์กร และและระดับอำเภออีก 1 องค์กร สมาชิกที่สมัครแล้ว 75,118 คน เสียชีวิต 2,509 คน สมาชิก ณ ปัจจุบัน 72,609 คน
3. มาตรการ การขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) ผู้ที่ใช้สิทธิจะได้รับ การลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจาก 3% เป็น 0.10% โดย 3 เดือนแรกจะได้รับ การลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 1% หากลูกหนี้มีวินัย จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 0.10% ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไประยะการผ่อนชำระหนี้ ไม่เกิน 4 ปี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1) ลูกหนี้ไม่เคยใช้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1-3)
2) ลูกหนี้จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้สิทธิ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนที่ขอกู้ยืมเงิน
3) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระเป็นรายงวด โดยจัดทำเป็น
ร่างปรับโครงสร้างหนี้ และรวบรวมเอกสาร ส่ง สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ภายใน 15 วันนับแต่ลูกหนี้ยื่นคำขอและเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อทราบ
4) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด รวบรวมเอกสาร
เป็นแบบสรุป ส่งให้ กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเอกสาร
5) สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พิจารณา เป็นรายกรณีหรือรายจังหวัด
6) เมื่อสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา ให้บันทึกในโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ SARA ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
7) หากลูกหนี้ผิดนัดชำระจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กฎหมายกำหนด
8) ประกาศนี้ไม่มีกำหนดเวลาการบังคับใช้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
4.พิจารณาลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างเกินกำหนดในพื้นที่ตำบลงิ้วด่อน จำนวน 2 กลุ่ม ที่ยื่นเอกสารขอปรับโครงสร้างหนี้ 1) โครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน สัญญาเลขที่ 2247256275 ยืมเงิน ปี 2562 วงเงินในสัญญา 198,680 บาท หนี้ปัจจุบันเหลือ 146,144.84 บาท
2) โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน สัญญาเลขที่ 2247256277 ยืมเงินปี 2562 วงเงินในสัญญา 199,680.00 บาท หนี้ปัจจุบันเหลือ 146,865.25 บาท
✨การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
✨🌍💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…Change for good 💞🌎✨
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#UNFAO
#GlobalSoilPartnersh

(Visited 9 times, 1 visits today)