ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด “ เพื่อพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร

เข้าชม 21 ครั้ง

📰 พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม 📰
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥
📅วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น.
นางรัชนี อ่อนทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร และ นางดารณี โมกกาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด “ เพื่อพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร ในการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติตามโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 ,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร มีหมู่บ้านผ่านการประเมินเพื่อจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านระดับอำเภอ จำนวน 4 หมู่บ้าน แยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1.ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 ตำบลดงมะไฟ
2. ด้านสังคม ได้แก่ บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ และ บ้านบอน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง
💥โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เป็นโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริฯ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน ตลอดจน ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ โดยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริให้กับหมู่บ้านมีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ
✨การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
✨🌍💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…Change for good 💞🌎✨
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnershi

(Visited 21 times, 1 visits today)