คณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ตามโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

เข้าชม 12 ครั้ง

📰 พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม 📰
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥
คณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ตามโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
📅วันที่ 23 มิถุนายน 2565
นางรัชนี อ่อนทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร มอบหมายนางนุจรีย์ พรหมดิเรก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และว่าที่ร.ต.หญิงปวริศา ศรีนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด ในการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติตามโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
💥โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เป็นโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริฯ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน ตลอดจน ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ โดยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริให้กับหมู่บ้านมีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ
✨การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
✨🌍💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…Change for good 💞🌎✨
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 12 times, 1 visits today)