ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คลิก การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชน


คลิก ประกาศกรมฯ-เรื่องระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกกรมฯ


คลิก คู่มือการปฏิบัติงานตาม-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ


คลิก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารกรมฯ พ.ศ. 2540


คลิก สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ-ปี-2540


คลิก คู่มือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560-2564


คลิก คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560 – 2564


คลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน-ปี-2553-1


คลิก คู่มือการดำเนินการโครงการ-กข.คจ.


คลิก คู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง_2


คลิก คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มออมทรัพย์สำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


คลิก ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลจาก TPMAP2Ex


คลิก เอกสารคู่มือระบบ-TPMAP_TPMAP-Logbook


คลิก คู่มือแนวปฏิบัติกลุ่มออมทรัพย์


คลิก คู่มือตรวจสุขภาพ-กข.คจ


คลิก แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564.ไตรมาส 1-2


คลิก อำเภอเมือง แผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3-4


คลิก รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2564


คลิก รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2564


คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร


คลิก แนวทางการดำเนินงาน โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 


คลิก แบบประเมินหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้ประเมินผลหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


คลิก แบบรายงานผลการจัดระดับหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


คลิก แบบประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (สำหรับคณะกรรมการระดับจังหวัด)


คลิก กำหนดการ แผนปฏิบัติการโครงการ ๙,๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน  รักษา  ต่อยอด ” เพื่อพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


คลิก โครงการ D-HOPE บ้านท่าวัดเหนือ


คลิก Ebook D-HOPE การท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดท่าวัดเหนือ


คลิก การสร้างการรับรู้ (จริยธรรม พ.ศ. 2564)


คลิก กฎบัตรการตรวจสอบภายใน_001


คลิก การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)
คลิก เอกสารการใช้งาน TPMAPLogbook พช 20211126

(Visited 508 times, 1 visits today)