21 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบทาสตรี