โครงสร้างบุคคลากร

นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด

พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นางปทุมมาส ช่วงกรุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่งชัยมงคล, บ้านเกาะ

นายศุภวัฒน์ เสาเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลโคกขาม, บางหญ้าแพรก

พิมพ์จิต เลเซอร์เจ็ท

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 348 times, 1 visits today)