🌳สพอ.เมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันดินโลก(world soil day) ประจำปี พ.ศ. 2565 ✨✨

🗓️วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว🌾

✍🏻โดยนางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมกิจกรรมในวันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils)

📌โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

📌ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน
🌱โดยกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร
2. การปรับปรุงดิน และการห่มดิน รดน้ำต้นไม้ในบริเวณแปลงในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

🌳ในการนี้นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวันดินโลก(world soil day) ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างเรียบร้อย

🥬🌾🌽🫑🥕🌶️🥒🐟🐌🐚🌱

——————————————-
🌻 หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา
ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์ 🕊

——————————————-

🌱🌾สพอ.เมืองสระแก้ว รายงาน 🌾🌱

——————————————-
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
#วันดินโลก
#worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#sollswherefoodbegins
#influencerพช
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#พื้นที่ต้นแบบ #cdd #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 2 times, 1 visits today)