☀️สพอ.เมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ครั้งที่ 1/2566🌱

☀️สพอ.เมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)
ครั้งที่ 1/2566🌱

🗓️วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10 : 00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

✍🏻นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) พร้อมด้วยนางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
2.แจ้งอนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 และประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
4.ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5.การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
6.ลูกหนี้ประสงค์จะขอลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

—————————————–
🌻 หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา
ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์ 🕊
—————————————–
🌽สพอ.เมืองสระแก้ว รายงาน 🌾
—————————————–

#ChangForGood
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#ตลาดนัดโคกหนองนา

(Visited 1 times, 1 visits today)