🦋 สพอ.เมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) 🌾

🦋 สพอ.เมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) 🌾

🌻 หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์🕊

⛅️ วันพุธที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ห้องประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว ชั้น2 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

🏡 นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)

🪷 โดยมีนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว มอบหมาย นายวรวิทย์ ทวีทอง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอเมืองสระแก้ว(ศจพ.อ.) เข้าร่วมประชุม โดยจะมีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ และภาคส่วน/ภาคีต่างๆ โดยนำแผนงาน โครงการ จากเมนูแก้จน มาเป็นกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนต่อไป

🌳 การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สพอ.เมืองสระแก้วได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📸สพอ.เมืองสระแก้ว รายงาน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 7 times, 1 visits today)