พช.สระแก้ว ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมตะวัน ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP และพบปะ พูดคุย มอบแนวทางการดำเนินงานเครือข่าย OTOP พร้อมด้วย นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และแนวทางการดำเนินงาน/บทบาทหน้าที่ ของเครือข่าย OTOP อำเภอ/จังหวัด

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเครือข่าย OTOP ทุกระดับ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินงาน จากองค์กรของตนเองอย่างทั่วถึง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และกรรมการเครือข่าย OTOP มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินงานเครือข่าย OTOP

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 2 คน ประธานเครือข่าย OTOP/เลขานุการ/กรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 18 คน

เนื้อหาในการบรรยายและประชุม ประกอบด้วย
– การดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
– กรอบแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย OTOP จังหวัด
– บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอ/จังหวัด
– การเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อย่างมืออาชีพ
– ทิศทาง/แนวโน้มในอนาคต ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP
– วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของเครือข่าย OTOP จังหวัดที่ผ่านมาและแนวทางการให้การสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด
– แบ่งกลุ่ม จัดทำแนวทาง/แผนปฏิบัติการของเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) การใช้ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร OTOP ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้จัดทำคู่มือ ระเบียบ และแนวทางในการใช้ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร OTOP ให้ชัดเจน รัดกุม และเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว สูงสุด
2) การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว สร้างนิสัยประหยัด เห็นคุณค่าของการใช้เงิน อีกทั้งยังสามารถเกื้อกูล สนับสนุน การดําเนินงานของเครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว
3) การจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตร งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยขอให้เครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว บูรณาการการทำงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว

📸พช. สระแก้ว รายงาน📸

(Visited 5 times, 1 visits today)