ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ “โคก หนอง นา พช.” ในกิจกรรมที่ 2

🦋หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา ล้ำค่าธรรมชาติ

แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์🕊

นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ “โคก หนอง นา พช.” ในกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นที่แปลงของนายอาทิตย์ สุขสำราญ   บ้านเขาสิงโต หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก้ง ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ซึ่งดำเนินการขุดบ่อน้ำ บ่อที่ 1 บ่อที่ 2 และคลองไส้ไก่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับแต่งพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางวิศวะโยธา และรูปแบบสถาปัตยกรรม พื้นที่ 3 ไร่ รูปแบบ 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย (SANDY LOAM : SL) รหัสแบบ EX-SL-312  (มาตราส่วน 1 : 250)  ซึ่งดำเนินการขุด โดย บริษัท กำพลฟาร์ม จำกัด และจะดำเนินการขุดแล้วเสร็จในวันที่ 25 พ.ย. 2564

จากการลงพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยมีการดำเนินงานแล้ว ดังนี้

– ไถเก็บหน้าดินเพื่อนำมาปูพื้นหลังจากขุดสระสำเร็จแล้ว

– ขุดดินปริมาณดินขุดพร้อมปรับแต่ง บ่อน้ำ (1) ตามเอกสารรูปแบบรายการ ปริมาณ 900 ลูกบาศก์เมตร GL-6.00

– ขุดดินปริมาณดินขุดพร้อมปรับแต่ง บ่อน้ำ (2) ตามเอกสารรูปแบบรายการ ปริมาณ 1,600 ลูกบาศก์เมตร GL-6.00

– ปริมาณดินขุดร่องน้ำ คลองไส้ไก่ พร้อมปรับแต่ง ความยาว 100 เมตร ตามเอกสารรูปแบบรายการ 200 ลูกบาศก์เมตร รวมประมาณดินขุดทั้งหมด 2,700 ลูกบาศก์เมตร

สพอ.เมืองสระแก้ว รายงาน
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
change for good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 18 times, 1 visits today)