ตรวจรับพัสดุโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” CLM

🦋หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา ล้ำค่าธรรมชาติ

แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์🕊

“นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่่ รูปแบบ ‘โคก หนอง นา โมเดล’ อำเภอเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ”

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ท ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 15 ไร่ สำหรับแปลงนายแดง ด่านเกลี้ยกล่อม บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านการจัดการที่ดิน และน้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว โดย นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่่ รูปแบบ ‘โคก หนอง นา โมเดล’ อำเภอเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการดำเนินงานใน กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลเพื่อสร้างฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง จำนวน 9 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย

  1. ฐานกสิกรรมธรรมชาติ
  2. ฐานคนรักษ์น้ำ
  3. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี
  4. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ
  5. ฐานคนรักดิน
  6. ฐานคนรักไฟ
  7. ฐานคนเอาถ่าน
  8. ฐานหัวคันนาทองคำ
  9. ฐานคนหัวเห็ด

สพอ.เมืองสระแก้ว รายงาน
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
change for good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 27 times, 1 visits today)