สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

นางสาวบังอร จันทร์ศรี

พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน