โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (เบอร์โทร 0818224372)

นายรักพงษ์ พงศ์ศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขอนแก่น-ดงลาน (เบอร์โทร 083-3459085)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะอาดสมบูรณ์-เมืองทอง

นายชูชาติ อามาตย์มนตรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาโพธิ์-เมืองทอง-ในเมือง (เบอร์โทร 062-7570053)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสายรุ้ง สอนอำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปอภาร-สะอาดสมบูรณ์ (เบอร์โทร 063-0186646)

นางสาวนพณัช กฤตศรีชมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเหนือเมือง-โนนรัง (เบอร์โทร 092-9429037)

นางสุกัญญา หมื่นภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประสานงานตำบลสีแก้ว-หนองแวง (เบอร์โทร 089-8346084)

นางวนิดา ไชยลาภ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโนนตาล-รอบเมือง (เบอร์โทร 099-7932354)

0922652694

นางชัญญา พลทม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแคนใหญ่-หนองแก้ว (เบอร์โทร 0922652694)

(Visited 899 times, 1 visits today)