พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด: ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

เข้าชม 4 ครั้ง

💠 @พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด: ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
💠วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) มอบหมายให้นางวนิดา ไชยลาภ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวนพณัช กฤตศรีชมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลในเมือง ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหนี้ค้างชำระในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 4 times, 1 visits today)