ทีมพี่เลี้ยงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) เมืองร้อยเอ็ด

เข้าชม 18 ครั้ง

💠อำเภอเมืองร้อยเอ็ด : ทีมพี่เลี้ยงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) เมืองร้อยเอ็ด
💠วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางชัญญา พลทม นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทีมพี่เลี้ยงตำบลแคนใหญ่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือน ซึ่งอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ใน TPMAP จำนวน ๒๘๐ ครัวเรือน โดยให้ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามฯ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลแคนใหญ่ จำนวน ๗ ครัวเรือน
โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 18 times, 1 visits today)