โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 56 ครั้ง

วัน ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้
1.นายศิวกร ธนะชัย
2.นางสาว สิริพรหม พุ่มเกาะ
3.นายถาวร อนุไพร
4.นายพนมกร บวรโมทย์
5.นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกาง
6.นางสาวกรรณิการ์ จอมคำสิงห์
7.นางสาวชนิสรา นามวงษา
8.นางสาวพรพิมล ทวิพงษ์
9.นางสาวพูลศรี พุทธมอญ
10.นาย มานพ สุธัมมา
11 นางรุจิพันธ์ เพ็งวิภาส
12.นางสาวเบญจมาศ จอมคำสิงห์
13.นางสาวพัชธิดา แสงมล
14 นายชัยวัตร ผลแตง
15.นางสาวดวงแก้ว วรนาม
16.นายธเนศ อามาตย์
17.นายนิค มลสอูม
18.นางเกศกนก สายสิงห์
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่วางผังสระ แปลงของ นางละเอียด แสงใส บ้านหนองแคนน้อย จำนวนพื้นที่ 1 ไร่ รูปแบบ 1:3 ดินร่วนปนทราย หมู่13 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 56 times, 1 visits today)