โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 56 ครั้ง

วัน พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00-13.00 น.
นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้
1.นางสาว สิริพรหม พุ่มเกาะ
2.นายถาวร อนุไพร
3.นายพนมกร บวรโมทย์
4.นายศิวกร ธนะชัย
5.นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกาง
6.นางสาวกรรณิการ์ จอมคำสิงห์
7.นางสาวชนิสรา นามวงษา
8.นางสาวพรพิมล ทวิพงษ์
9.นางสาวพูลศรี พุทธมอญ
10.นาย มานพ สุธัมมา
11 นางรุจิพันธ์ เพ็งวิภาส
12.นางสาวเบญจมาศ จอมคำสิงห์
13.นางสาวพัชธิดา แสงมล
14 นายชัยวัตร ผลแตง
15.นางสาวดวงแก้ว วรนาม
16.นายธเนศ อามาตย์
17.นายนิค มลสอูม
18.นางเกศกนก สายสิงห์
19 นางสาวชลธิดา วรนาม
นักพัฒนาพื้นต้นแบบลงพื้นที่เพื่อวางผังปักหมุด หนองน้ำ คลองไส้ไก่​ ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 3 ไร่
รูปแบบ 1:2 ดินร่วนปนทราย แปลงของ นายวรศักดิ์ ลันสี บ้านขอนแก่น หมู่ 13 ต.ขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 56 times, 1 visits today)