ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิจิตร แก้วกาหลง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนงานและการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคีพัฒนาต่างๆ ทุกภาคส่วน