อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี2565 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมชม กิจกรรมและนิทรรศการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
โดยมี นายพุฒิพงศ์ สิงห์โต ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่8 ตำบลจอมทอง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชน แกนนำหมู่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้คัดเลือก “บ้านท่าโพธิ์” หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิต และมีการบริหารจัดการชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง ชุมชนรู้รักสามัคคี “อยู่เย็น เป็นสุข”
(Visited 8 times, 1 visits today)