สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

นางจริยา สมวันดี

พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” มุ่งขับเคลื่อนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ "ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”