นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า

พัฒนาการอำเภอวังโป่ง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

นายบัญชา ศิลกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชอนไพร ตำบลบ้านโตก เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

นางพัชรินทร์ พูลสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลระวิง ตำบลวังชมภู

นายวิทยา ลือชา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลห้วยสะแก ตำบลท่าพล

นางจารุณี หอมเกษร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนางั่ว ตำบลนายม ตำบลตะเบาะ

นายณัฐพงศ์ พระบาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสะเดียง ตำบลบ้านโคก ตำบลห้วยใหญ่

นางเตือนใจ พิมพ์มะมุก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาป่า ตำบลน้ำร้อน

นายจตุพล อ้นกลิ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลป่าเลา

(Visited 1,036 times, 1 visits today)