ประเตรียมความพร้อมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.

นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อม  วางแผน  กำหนดแนวทางปฏิบัติ  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

(Visited 4 times, 1 visits today)