ประชุมทำความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมายโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลนางั่ว

๗ มกราคม 2564 เวลา ๑๕.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางจารุณี หอมเกสร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อทำความเข้าใจตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ที่ทำการกำนันตำบลนางั่ว หมู่ ๑ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 6 times, 1 visits today)