ประชุม “ครูพาทำ” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัญสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาส พร้อมแนะนำข้อพึงปฏิบัติงานในหน้าที่ และอวยพรปีใหม่ แก่ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการประชุมสรุปการปฏิบัติงาน “ครูพาทำ” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีนางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมชั้นหนึ่ง หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 11 times, 1 visits today)