ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่ ๗ ตำบลนางั่ว

ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมาย
ให้ นางจารุณี หอมเกษร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่ ๗ ตำบลนางั่ว เพื่อติดตามการดำเนินงานและคนเลือกคณะกรรมการเนผู้แทนการทำธุรกรรมทางการเงิน ทดแทนกรรมการคนเดิมที่เสียชีวิต ณ ที่ทำการกองทุนฯ หมู่ ๗ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)