รายงานตัว ลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้
นางพัชรินทร์ พูลสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการรับรายงานตัว ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาท แนะนำการปฏิบัติตัวในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 28 times, 1 visits today)