ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับ 1-30 มารายงานตัว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยเตรียมเอกสารมาด้วยดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทยเท่านั้น) 1 ฉบับ
โดยให้มารายงานตัวพร้อมกันเวลา 08.30 น. ตรงทุกคน หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับถัดไป มาปฏิบัติหน้าที่แทน
(Visited 123 times, 1 visits today)