ประชุมกองทุน กข.คจ. บ้านป่าแดง หมู่ ๖ ตำบลป่าเลา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้ นางสาวนพพร แซมสีม่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเพื่อชี้แจ้งระเบียบปฏิบัติและติดตามการดำเนินงาน กองทุน กข.คจ. ณ ที่ทำการกองทุนฯ  บ้านป่าแดง หมู่ ๖ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 15 times, 1 visits today)