ประชุม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านโคกน้อย หมู่ที่๙ ตำบลบ้านโคก

ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.00 น. นางสาวบูรีน่า  ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้ นาย
ณัฐพงศ์ พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านโคกน้อย   หมู่ ๑๓ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 9 times, 1 visits today)