ประชุม คัดเลือกอาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลดงมูลเหล็ก

                         ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.00 น. นางสาวบูริน่า  ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้
นางสาวนพพร แซมสีม่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงมูลเหล็ก ที่หมดวาระลงเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อบต.ดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 9 times, 1 visits today)