ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.00 น. นางสาวบูริน่า  ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงานตาม
ยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)