โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน หมู่ 8 ตำบลดงมูลเหล็ก

24 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. นางสาวนพพร  แซมสีม่วง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ดำเนินโครงการ Mobile Clinic สร้างสุข
กองทุน
ชุมชน  ณ  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสะอาด   หมู่ 8  ตำบลดงมูลเหล็ก   อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)