โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก

24 กรกฎาคม 2563  เวลา ๑๓.00 น. นายบัญชา  ศิลกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ดำเนินโครงการ Mobile Clinic สร้างสุข
กองทุน
ชุมชน  ณ  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอีโดกวังจาน  หมู่ 9  ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์(Visited 14 times, 1 visits today)