กิจกรรมประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

19 พค.63 เวลา 11.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เป็นการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง เพื่อเป็นการปลุกเร้าให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนเกิดอุดมการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หัวหน้าคณะกรรมการ 2) นายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กรรมการ 3) นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

(Visited 28 times, 1 visits today)