โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย

นางสาวประภัสสร รัตนนาลี

พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย

นายชาญชัย สุวิรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองหมี/หาดคำ/มีชัย

นางปราณี สายบัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวัดธาตุ/สีกาย

นางอรุณวัน ดวงบุญมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองกอมเกาะ/ปะโค/กวนวัน

นางยุวรีย์ ขันธ์เขต

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลบ้านเดื่อ/หินโงม

นางสาวนันทินี เนติสิงหะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระธาตุบังพวน/เวียงคุก

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลค่ายบกหวาน/โพนสว่าง/เทศบาลหนองสองห้อง

นายสิทธิพงษ์ มูลเทพ

อาสาพัฒนา รุ่นที่ 73
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ชัย/ในเมือง

นางนริสรา อิ่มใจ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย

(Visited 992 times, 1 visits today)