พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการประชุมปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทุกตำบล และนำ ผู้นำ อช. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในแปลงบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการประชุมปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทุกตำบล และนำ ผู้นำ อช. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในแปลงบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการประชุมปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทุกตำบล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นนำ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทุกตำบลดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในแปลงบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ณ ศาลาโฮมสเตย์บ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
🏡 ณ ศาลาโฮมสเตย์บ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย
🏡รายงาน🏡

(Visited 20 times, 1 visits today)