นางปราณี สายบัว พัฒนากรประจำตำบลวัดธาตุ ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ต.วัดธาตุ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้ นางปราณี สายบัว พัฒนากรประจำตำบลวัดธาตุ ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ต.วัดธาตุ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย

(Visited 14 times, 1 visits today)