✨พช.อำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง ในแปลงครัวเรือน “โคก หนอง นา” ของ นางดาริกา ตันนารัตน์ ม.4 ต.วัดธาตุ

✨พช.อำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง ในแปลงครัวเรือน “โคก หนอง นา” ของ นางดาริกา ตันนารัตน์ ม.4 ต.วัดธาตุ✨

🌻🗓วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง ในแปลงครัวเรือน “โคก หนอง นา” ของ นางดาริกา ตันนารัตน์ โดยมีฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่
1) ฐานดินปลูก
2) ฐานน้ำหมัก
3) ฐานเพาะกล้า
4) ฐานห่มดิน

🏡 ณ แปลงครัวเรือน “โคก หนอง นา” ของ นางดาริกา ตันนารัตน์ บ้านวังยาง ม.4 ต.วัดธาตุ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย
🏡รายงาน🏡

(Visited 28 times, 1 visits today)