สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

นางสาวประภัสสร รัตนนาลี

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน