สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมการต่อยอดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดหนองบัวลำภู

เข้าชม 6 ครั้ง

🌸🌸สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมการต่อยอดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดหนองบัวลำภู🌸🌸

🕰️ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโคก หนอง นา ลงพื้นที่โคก หนอง นา แปลงนางเพย สืบกงแสง หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ ต.หนองหว้า อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ในการนี้ ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ 2564 การติดตามผลการดำเนินโครงการ พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ใช้งบประมาณในการขุดปรับพื้นที่ 91,000 บาท ทั้งนี้ครัวเรือนมีการต่อยอดกิจกรรมจากทุนของตนเองอีกหลายกิจกรรม เช่น การเลี้ยงสัตว์ เช่นเลี้ยงวัวใช้ขี้วัวทำปุ๋ยหมักใส่พืชผักที่ปลูกในแปลง การเลี้ยงปลา เลี้ยงหอยเพื่อบริโภคและจำหน่าย การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ปัจจุบัน ผลิตผลจาก โคก หนอง นา ทำให้ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายได้กว่า 2,500บาทต่อเดือน สร้างรายได้ให้ครัวเรือนเฉลี่ยกว่า 3,500 บาทต่อเดือน และมีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ในแปลงแล้วกว่า 120 คน
🌸อำเภอเมือง​ หนองบัวลำภู🌸
🟥เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว🟥

📸ภาพ​/🗞️ข่าว​ รายงาน​โดย​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​

(Visited 6 times, 1 visits today)