สำนักงาน​พัฒนา​พัฒนา​ชุ​มช​นอ​ำ​เภอเมือง​หนองบัวล​ำ​ภูร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10

เข้าชม 2 ครั้ง

🌸🌸 สำนักงาน​พัฒนา​พัฒนา​ชุ​มช​นอ​ำ​เภอเมือง​หนองบัวล​ำ​ภูร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 🌸🌸

🕰️เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น.

นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นางสุมิตรา บุญโสดากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูเพื่อติดตามและชมต้นหม่อน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ได้เสด็จพระราชทานเพื่อเป็นการตั้งต้นทุนในการประกอบอาชีพทอผ้า ในการนี้นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้ข้อมูลการดำเนินงาน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บริเวณบ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองฯ

📸ภาพ/🗞️ข่าว : รายงานโดย สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​

(Visited 2 times, 1 visits today)