พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​ ประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10

เข้าชม 6 ครั้ง

🌸🌸 พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​ ประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 🌸🌸

🕰️ เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00

ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านขาม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกในกิจกรรมดังกล่าวฯ
นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประกวด นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปภายในตำบล นายวันชัย ธรรมสุจริต ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กล่าวรายงานการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตำบลบ้านขาม)
ทั้งนี้ นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐิสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู, นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ , ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องที่ และคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตำบลบ้านขาม) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นประโยชน์ของข้อมูล ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าประสงค์ของโครงการ คือ การมีรูปแบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการเกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 6 อำเภอ รับผิดชอบร่วมดำเนินการคัดเลือกตำบลสารสนเทศเป้าหมาย ระดับจังหวัด 1 ตำบล โดยพิจารณาจากความพร้อมและความร่วมมือของคนในตำบลเป็นหลัก ซึ่งจากเวทีการประชุมเพื่อคัดเลือก ได้คัดเลือกให้ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบฯของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะทำงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 1. สร้างความเข้าใจ 2. กำหนดความต้องการร่วมกัน 3. ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 5. เผยแพร่และบำรุงรักษา

กิจกรรมวันนี้มีการแบ่งจุดการนำเสนอผลการดำเนินงาน เป็น 2 จุด โดย
จุดที่ 1 สรุปผลการทำงานในรูปแบบการนำเสนอเป็นวีดีทัศน์ และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint
จุดที่ 2 นำเสนอกลุ่มอาชีพที่ได้รับการอบรมพัฒนากระบวนการ การทำผ้ามัดย้อม

จากนั้นตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ และคณะกรรมการประเมินฯ ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาตำบลให้เป็นต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลสู่ตำบลอื่นๆ ได้

🌸อำเภอ​เมือง​ หนองบัวล​ำ​ภู​🌸
🟥เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 🟥

📸ภาพ/🗞️ข่าว รายงาน​โดย สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​

(Visited 6 times, 1 visits today)