โครงสร้างบุคคลากร

นายวิษณุ จันทร์โพธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี

นายทิณกฤต เทียมปฐม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลไทรม้า ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน

นางสาวไอยลดาวัลย์ ศรีผาย

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลบางรักน้อย ตำบลบางกระสอ

นางสาวบุณยวีร์ เลิศศรีธนิตตา

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลบางกร่าง ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางศรีเมือง

(Visited 643 times, 1 visits today)